Steun ons en help Nederland vooruit

Uitgangspunten zorg en ondersteuning

D66 hanteert bij het beoordelen van de gemeentlijke
plannen de volgende uitgangspunten:
• Elke burger heeft laagdrempelige toegang tot zorg.
• De burger heeft voldoende mate van vrijheid om zelf de
juiste keuzes te maken voor passende zorg.
• Zorg is vraaggestuurd en probleemoplossend in plaats van
aanbodgestuurd en symptoombestrijdend. Er vindt een
eerste toets plaats door een professional bij een aanvraag.
• Er dienen actief maatregelen genomen te worden om de
risico’s van langer thuiswonen, zoals eenzaamheid en
vervuiling, te beheersen.
• Zorg in de nabije omgeving waar het kan en gecentraliseerd
waar het moet.
• Voorzieningen worden vergeleken en waar mogelijk afgestemd
met aangrenzende gemeenten om zorgtoerisme te
voorkomen.
• Zorg vindt plaats binnen de door het rijk verstrekte financiële
middelen.
• Alleen wanneer er een wettelijke plicht geldt worden zaken
aanbesteed op het gebied van zorg (bijvoorbeeld de thuiszorg),
omdat daarmee de regie te veel uit handen wordt
gegeven.
• Bij aanbestedingen van diensten in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning wegen effectiviteit en
kwaliteit van de zorg even zwaar als de prijs en (bestuurders)
salarissen worden in de beoordeling van de aanbieders
meegewogen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018