Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën en Middelen

De koopkracht van de Capelse burger staat onder druk door
lastenverhogingen van het rijk en doordat de burger steeds
meer zaken zelf moet betalen. Er is onzekerheid over plannen
van het rijk die ook steeds weer veranderen. D66 wil dat het
gemeentebestuur, juist in deze tijd, op een sobere, efficiënte
en effectieve manier met de beperkte middelen omgaat. Met
een begroting in evenwicht en zonder lastenverhogingen in de
komende periode, anders dan de trendmatige aanpassingen.
Bij oplopende kosten wordt eerst hervormd of bezuinigd, eerst
op de eigen ambtenaren, bij voorkeur zonder dat het de burger
direct raakt.

Verder zal D66 de volgende uitgangspunten hanteren op het
gebied van financiën en middelen:
• Een verdere transformatie van de begroting is nodig
komende raadsperiode. Met daarbij oog voor de termijn
waarin vervangingsinvesteringen moeten plaatsvinden. D66
wil niet extra bezuinigen omdat over vele jaren gebouwen
of voorzieningen moeten worden vervangen.
• Een verdere opbouw van de reserve herstructurering is
nodig om de komende decennia noodzakelijke herstructureringen
in wijken met kwalitatief slechte woningen te
kunnen betalen. Het bestaande beleid om de reserve te
vullen vanuit het grondbedrijf wordt voortgezet.
• Decentralisaties van taken door de rijksoverheid naar
gemeenten zullen in principe niet meer kosten dan de
toegekende budgetten.
• D66 wil het bedrijfsvoeringsconvenant eens in de vier jaar
evalueren en zo nodig herijken.
• Grondexploitaties zijn in principe winstgevend, tenzij de
maatschappelijke of anderszins indirecte baten bijzonder
hoog zijn en het verlies ruimschoots compenseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018