Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijke ontwikkelingen en regionale samenwerking

Regionale samenwerking biedt vaak voordelen en moet daarom
altijd worden overwogen. Voor veel burgers bestaat de gemeentegrens
niet meer, bijvoorbeeld bij economie, arbeidsmarkt, onderwijs,
innovatie, huisvesting, groen en andere voorzieningen.
Ook kan het gezamenlijk opereren van gemeenten voordelen
geven in kosten, kwaliteit en continuïteit. Er zijn wettelijke verplichtingen
om samen te werken, bijvoorbeeld met de veiligheidsregio,
de politie en de GGD. De drie decentralisaties van
taken door het rijk vragen ook om meer samenwerking tussen
gemeenten. D66 is voorstander van de Metropoolregio. Zuidplas
en Krimpen zijn de meest voor de hand liggende partners om
mee samen te werken.

Bij regionale samenwerkingen hanteert D66 de volgende uitgangspunten:
• De gemeenteraad hoort voldoende invloed en zeggenschap
te hebben om invulling te kunnen geven aan de democratische
legitimiteit. Daartoe moet informatie tijdig aan
de gemeenteraden worden verstrekt en moeten termijnen
voor reacties goed ingevuld worden.
• Vertegenwoordigers van de gemeente Capelle in besturen
van samenwerkingen overleggen vooraf in commissieverband
over in te nemen standpunten en leggen op adequate
wijze verantwoording af in de commissies.
• Inzet van internetraadplegingen onder burgers of gemeenteraadsleden
kan een rol spelen
• Vooraf vindt een gedegen onderzoek plaats naar opbrengsten
en risico’s.
• Uittreding of beëindiging van het samenwerkingsverband is
goed geregeld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018