Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Uit de commissie en raad

Na de afgelopen commissie en raad wil de D66 fractie graag een toelichting geven op twee onderwerpen uit de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer.

Aanvraag WBMGP “Rotterdamwet”

In de commissie en later ook in de raad is uitvoerig gediscussieerd over de aanvraag WBMGP, de wet die in de volksmond de naam “Rotterdamwet” heeft gekregen. Het betreft hier de aanvraag bij de minister om gebruik te kunnen maken van twee artikelen uit deze wet voor enkele buurten: de Hoven, de Hoeken en de Opera- en Gebouwenbuurt. Volgens het eerste artikel is het voor enkele aangewezen gebieden mogelijk om mensen te weren die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien qua inkomen. Het tweede artikel bepaalt dat voorrang gegeven kan worden aan bepaalde categorieën bewoners van wie een positieve impuls kan worden verwacht. Hierbij wordt gekeken naar samenstelling van het huishouden, leeftijd en opleidingsniveau. In 2013 is door vrijwel alle partijen aangegeven dat een onderzoek hiernaar wenselijk zou zijn. In het coalitieakkoord is later opgenomen onder andere door middel van de Rotterdamwet de balans in sommige buurten te herstellen. De D66 fractie beseft dat het een zwaar middel is om in te zetten. Wij sluiten echter ook onze ogen niet voor de problemen in bepaalde buurten. Wij zijn dan ook positief over de aanvraag. Hierbij is er op aangedrongen dat de resultaten de komende jaren goed bijgehouden worden en er onmiddellijk ingegrepen gaat worden wanneer er zich ongewenste effecten voordoen. Hierbij valt te denken aan groepen die geweerd worden uit de ene buurt en die vervolgens samenkomen in een andere buurt en daar overlast veroorzaken. Ook zal de Rotterdamwet op een correcte en passende wijze ingezet worden. Dit is nog extra geborgd door een (aangenomen) motie die op initiatief van de SGP ingediend is.

Wat betreft de verdere invulling zal dit onderwerp nog terugkeren op de agenda. Het raadsvoorstel heeft het met een overgrote meerderheid gehaald.

Koersnota parkeren

In 2011 heeft de D66 fractie een onderzoek verricht in Capelle over de parkeerproblematiek. Destijds is er toegezegd dat dit “zwartboek parkeren” meegenomen zou worden als input voor een nieuw parkeerbeleid. Inmiddels enkele jaren verder lag er in de commissievergadering de “Koersnota parkeren” voor. Wij zijn tevreden over hoe de door ons geconstateerde probleempunten hierin benoemd zijn. Verder zijn wij tevreden met de plek die duurzaamheid heeft gekregen in de koersnota. Extra aandacht hebben wij gevraagd voor de P&R plekken in Capelle en het aanwijzen van plekken voor motoren en brommers om te parkeren. Dit zal samen met de input van andere partijen meegenomen worden en leiden tot verdere uitwerking van dit onderliggende plan.

Paul Geleijnse

Gepubliceerd op 06-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018