Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Lokale Omroep Capelle (= Radio Capelle)

De Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel, beter bekend als Radio Capelle, heeft een publieke taak. De programma’s die ze verzorgt zijn voor minstens 50% van informatieve, culturele en educatieve aard. De programma’s zijn bestemd voor en hebben betrekking op Capelle en gaan onder andere over sport, evenementen en politieke ontwikkelingen.

In de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2015 is besloten een positief advies uit te brengen voor het aanwijzen van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van publieke mediadiensten voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit geldt voor een nieuwe periode van 5 jaar en betekent dus dat het Commissariaat voor de Media kan besluiten tot het aanwijzen van Radio Capelle als lokale publieke omroep vanaf 22 augustus 2015. Aanwijzing zal leiden tot een zorgplicht van de gemeente wat betreft de bekostiging (subsidiëring). Radio Capelle heeft aangegeven dat de financiële positie de laatste jaren sterk is verslechterd. Volgens Radio Capelle was sprake van een crisissituatie.

Het bestuur heeft daarom een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Daarin is een beschrijving gegeven van de actuele situatie, met een aantal korte termijn maatregelen, om actuele problemen op te lossen. Daarbij is aangegeven dat het nieuwe (interim)bestuur een periode van twee jaar, tot eind 2016, nodig heeft om een oplossing te vinden voor met name het financieringsprobleem.

Op 12 mei 2015 heeft het college van B en W, na consultatie van de commissie Dienstverlening en Economie op 20 april 2015, definitief besloten om:

  • Radio Capelle subsidie te verlenen van € 35.514,– voor 2015, overeenkomstig het richtsnoer van € 1,14 per huishouden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
  • Als voorwaarde te stellen dat Radio Capelle de gemeente halfjaarlijks schriftelijk informeert over de voortgang van de uitwerking van het beleidsplan, alsmede hierover intensief overleg voert met de gemeente, te beginnen per oktober 2015.

Zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering is door D66 aangegeven dat de fractie van D66 een goede lokale omroep van groot belang vindt voor het goed functioneren van de lokale democratie. We hebben aangegeven dat we blij zijn dat het huidige bestuur haar taak goed heeft opgepakt en daarmee Radio Capelle voor een zekere ondergang heeft behoed.

We hechten aan regionale samenwerking en zijn wel zeer benieuwd naar de uitkomst van het ook ter sprake gekomen luisteronderzoek, dat binnenkort wordt gehouden.

D66 heeft dan ook ingestemd met het voorstel tot het aanwijzen van Radio Capelle tot lokale publieke media-instelling, alsmede met het collegebesluit tot bekostiging van Radio Capelle tot en met 2016.

Hierbij is wel de voorwaarde gesteld dat de gemeenteraad in oktober 2015 geïnformeerd wordt over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. Het t.z.t. verstrekken van de bewuste informatie is toegezegd.

Zodra meer informatie beschikbaar is zal op de situatie van Radio Capelle worden teruggekomen.

  ~ Peter Geleijnse

Gepubliceerd op 08-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018