Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Commissie- en raadsvergaderingen van januari en februari 2015

Afgelopen commissie- en raadsvergaderingen heeft de gemeenteraad zich bezig gehouden met verschillende andere onderwerpen. Zo is de toekomst van Promen besproken, is er over een visie voor de detailhandel in Capelle gesproken en is het voor de Nachtwinkel op de kanaalweg mogelijk gemaakt om ook op zaterdag nacht open te kunnen. Klik op de link voor een kort overzicht van deze en meer onderwerpen.

 Promen

Promen is een werk- en leer bedrijf voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zoals u misschien in de krant heeft gelezen staat dit bedrijf voor een aantal uitdagingen

De fractie van D66 maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van Promen. Er zijn nog veel onduidelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeren van de re-integratietrajecten, de dalende rijkssubsidiebedragen voor 2016 en de resultaten van de nog met alle gemeenten te voeren fundamentele discussie over de door de gemeentes te maken keuzes voor de komende jaren.

De toekomst van Promen zal van al deze factoren en van de keuzes die zij zelf gaan maken afhangen. In de laatste raadsvergadering lag alleen het ondernemersplan 2015 en de aangepaste begroting 2015 voor. Daar kunnen wij akkoord mee gaan, maar zien uit naar de plannen waar Promen voor de volgende jaren mee komt.

Structuurvisie Detailhandel

Dit betreft het raadsvoorstel en –besluit met betrekking tot de Structuurvisie Detailhandel 2015.

Hierin is door de veranderende winkelmarkt een actueel en toekomstgericht beleid opgenomen, waarin een integrale visie wordt gegeven op de detailhandel. De visie biedt een helder beeld van de kwaliteiten en mogelijkheden van de verschillende winkelgebieden in Capelle aan den IJssel en geeft daarmee een duidelijke sturing aan initiatieven. Het doel van de structuurvisie is een duurzame winkelstructuur die voor de consumenten aantrekkelijk en zo uitgebreid mogelijk is en voor de ondernemers en eigenaren voldoende kansen biedt voor investeringen en goed functioneren.

De fractie van D66 heeft aangegeven met belangstelling uit te kijken naar de concrete initiatieven voor het upgraden van de winkelcentra De Scholver en het Slotplein en de ingrepen in de buitenruimte en/of openbare ruimte.

De gemeente heeft de Structuurvisie Detailhandel op 9 februari 2015 vastgesteld.

1e Wijziging Verordening Winkeltijden 2015

Deze wijziging is aan de orde geweest op basis van het verzoek van de avond/nachtwinkel, gevestigd aan de Kanaalweg. De avond/nachtwinkel wil in het vervolg graag open zijn in de nacht van zaterdag op zondag van 00.00 uur tot 06.00 uur.

D66 is akkoord gegaan met dit voorstel omdat de uitbreiding van de openingsuren gelijk is aan de periode waarin normaal gesproken door dit soort winkels de hoogste omzet behaald wordt en er dus kennelijk de grootste behoefte is aan deze openingsuren.

In het geval van de Capelse avond/nachtwinkel was al sprake van een beperkte zondag openstelling. De christelijke partijen in de gemeenteraad konden zich uiteraard niet vinden in de voorgestelde zondag openstelling.

Niettemin is door de raad in meerderheid besloten akkoord te gaan met dit voorstel.

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen

Dit gaat over de verantwoordelijkheid vanaf 2015 van de gemeenten in het kader van de WMO 2015 voor beschermd wonen voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek. De uitvoering van beschermd wonen is in de wet neergelegd bij de centrumgemeente, d.w.z. in ons geval Rotterdam.

De taak van de gemeente Capelle bestaat uit het verzorgen van de toegang voor Capellenaren die in aanmerking komen voor een indicatie voor Beschermd Wonen. Deze Capellenaren worden dus doorverwezen naar Rotterdam.

Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan Beschermd Wonen Regio Rotterdam wordt voorgesteld een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam.

D66 Capelle heeft hiermee volmondig ingestemd. Wel is gevraagd de gemeenteraad de t.z.t. uit te brengen managementrapportages toe te zenden aan de gemeenteraad.

De toezegging hiervan is door de wethouder gedaan.

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2015 het aangaan van de gemeenschappelijke regeling, incl. het uitvoeringsplan, goedgekeurd.

Nota Buitenreclame 2015

Dit betreft een actualisering van de al bestaande Nota Buitenreclame 2012. In de nieuwe nota wordt een aanzienlijk deel van de reclame-uitingen mogelijk zonder vergunning.

Enkele andere opvallende wijzigingen hebben betrekking op megareclames, led, lcd- en plasmaschermen, vlaggenmasten en reclames op het dak van een gebouw.

Omdat D66 volledig achter het uitgangspunt “minder regels, minder vergunningen en meer integraal meedenken met de ondernemers” staat is, ondanks dat het aan het Economisch Overleg Capelle gevraagde advies nog niet ontvangen was, van harte ingestemd met de door het college van b. en w. vast te stellen Nota Buitenreclame 2015.

Annelous van der Klauw & Peter Geleijnse

Gepubliceerd op 17-02-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018