Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Capelle aan den IJssel krijgt een nieuw zwembad.

Een onderwerp dat de laatste weken in het politieke circuit en de regionale en lokale pers de nodige aandacht heeft gekregen.

Een onderwerp ook dat in het Coalitieakkoord 2014-2018 “Denken durven doen” is opgenomen. Daarin is vermeld dat Capelle een eigen zwemvoorziening dient te houden. D66 is daar dan ook een groot voorstander van.

Maar het gaat om meer dan alleen een zwembad. Er zal een nieuwe moderne multifunctionele zwembad/sporthalcombinatie worden gerealiseerd.

Geschiedenis

Eind 2014 is de rapportage met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek “combinatie nieuwbouw zwembad De Blinkert met nieuwbouw Sporthal De Pelikaan” uitgebracht. Op 2 december 2014 werd deze ter consultatie voorgelegd aan de raadscommissie DE. De meerderheid van de commissie, waaronder D66, adviseerde het zgn. scenario 2 uit te werken. D.w.z. een nieuwe multifunctionele zwembad/sporthalcombinatie.

Op 6 januari 2015 werd door burgemeester en wethouders definitief gekozen voor dit scenario. Via de voorjaarsnota is laatstelijk aan de gemeenteraad voorgesteld hiervoor de nodige kredieten beschikbaar te stellen. Op 6/7 juli 2015 is hiertoe door de gemeenteraad besloten.

Huidige situatie

Er ligt thans een voorstel om een multifunctioneel zwembad/sporthalcomplex te realiseren. Naast de sportvoorziening zal ook Sportief Capelle de gewenste kantoorruimte worden geboden. Ook zal rekening worden gehouden met de door D66 zo belangrijk gevonden duurzame en energiebesparende maatregelen op gebied van verlichting, daglichttoetreding, zonnecellen e.d. Hoewel deze voorziening, met name bedoeld voor onderwijs- en breedtesportgebruik, niet direct een relatie heeft met de Sporthal Schenkel en het Zwembad De Blinkert is hier wel veel aandacht naar uitgegaan.

Aan de orde is geweest de vraag of Sporthal Schenkel kan blijven bestaan. Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld.

Ook de positie van De Blinkert en het daarbij behorende gebied is niet onbesproken gebleven. Nagedacht is en wordt over de toekomstige bestemming hiervan. Op dit moment valt daarover nog geen duidelijkheid te verschaffen.

Ook de keuze voor uitbreiding van het nu aan de orde zijnde plan is nog niet helemaal definitief. Uitbreiding tot een accommodatie die ook geschikt is voor topsport, met name korfbal (Korfbalvereniging K.C.C.) en synchroonzwemmen (Alg. Capelse Zwemclub ACZ), behoort wellicht nog tot de mogelijkheden.

Toekomst

Aan de orde komen nog:

  • Het opstellen van een technisch programma van eisen
  • De architectkeuze
  • Het opstellen van het voorlopig en definitief ontwerp en
  • De aanbestedingsprocedure.

Een en ander zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Op 31 augustus 2015 zal op het gemeentehuis een thema-avond over de verdere uitwerking van dit onderwerp worden gehouden.

Oplevering van de nieuwe zwembad/sporthalcombinatie is afhankelijk van de oplevering van de nieuwbouw van het IJsselcollege.

Volgens planning moet het gehele complex in september 2018 (start van het nieuwe schooljaar), onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in gebruik worden genomen.

We houden u van de ontwikkelingen en voortgang op de hoogte.

– Peter Geleijnse

Gepubliceerd op 12-07-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018