Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 38 vragen: toekomst afvalinzameling vanaf 2018

Geacht college,

Via de concept collegebesluiten werd de raad vorige week geïnformeerd over de keuze van het college om vanaf 2018 een samenwerking aan te gaan met Irado voor de inzameling van afval.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen over deze keuze:

In de 2015 is besloten om in de toekomst over te gaan tot nascheiding van huishoudelijk afval. Sindsdien zijn er een aantal ontwikkelingen op dit vlak.

Rotterdam is nog niet begonnen met nascheiding, naar wij informeel hebben gehoord, omdat nascheiding niet aan de gewenste milieudoelstellingen voldoet en/of financieel niet haalbaar is. Wat is volgens het college de oorzaak dat Rotterdam de business case niet rond krijgt? Welke lering kan Capelle daar uit trekken?.

Was op het moment van de besluitvorming door het college bekend dat een aantal gemeenten in het werkgebied van Omrin heeft besloten tot het gescheiden ophalen van GFT afval omdat zij anders niet aan de eigen doelstellingen voldoen? Zie hiervoor bijvoorbeeld: http://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2017/3-friese-nascheiding/

Indien het college wel hiermee bekend was, waarom heeft het college dan toch besloten om deze keuze te maken?

Vergisting van het GFT afval dat uit het restafval wordt gehaald klinkt als een duurzame oplossing. Maar lang niet al het GFT afval wordt vergist. Zo ver onze informatie strekt wordt tot 90% verbrand omdat in het scheidingsproces teveel vervuiling achter blijft in het GFT afval om het voor iets anders te gebruiken. Vindt het college dit een duurzame oplossing? Zo nee, waarom kiest het college dan toch voor deze manier van inzamelen en verwerken?

Vindt het college het duurzaam om restafval naar Friesland te brengen voor verwerking in plaats van verwerking in de regio? Zo nee, waarom maakt het college dan de keuze om dit te doen?

Irado werkt voor de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. In onderstaande tabel zijn de afvalstoffenheffingen 2017 van deze gemeenten en Capelle aan den IJssel weergegeven. Gelet op het veel lagere tarief van Capelle roept dat de vraag op waarom het college denkt dat op langere termijn  de lage kosten voor Capelle gehandhaafd kunnen blijven?

2017 in euro meerpersoonshuishoudens eenpersoonshuishoudens
Schiedam 329 278
Vlaardingen 317 247
Capelle 271 207

Is het college bereidt om, gelet op alle ontwikkelingen, eerst voor een aantal jaren een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Irado, zonder dat de gemeente Capelle het aandeelhouderschap aangaat, zodat in de toekomst opnieuw kan worden gekozen voor de beste oplossing? Zo nee, waarom niet?

Als het college toch vasthoudt aan deelname aan het aandeelhouderschap welke exit strategie (conform nota verbonden partijen) heeft het college dan voor ogen om in de toekomst flexibel te blijven en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen?

Al bij voorbaat dank voor de beantwoording en een vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Pieter Holkamp

Gepubliceerd op 15-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018