Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen 2015

Uitgesproken door Pieter Holkamp tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2015.


 

Voorzitter,

“Algemene beschouwingen in tijden van dagkoersen. Sterk wisselende dagkoersen mag ik wel zeggen.”

Zo begon ik 8 maanden geleden de algemene beschouwingen. En het is nog steeds geldig.

Ik hoef maar aan gisteren te denken en ik heb al een goed voorbeeld. Dan doel ik niet op de succesvolle passage van de Tour de France in Capelle. Dankzij de inzet van velen is dat goed verlopen.

Nee, ik doel op het referendum in Griekenland waarvan half Europa zich nu afvraagt hoe het verder moet. Grexit of juist niet. Dat geeft veel onzekerheid komende periode en dat terwijl we de laatste jaren al veel onzekerheid meemaken.

Zeker op financieel gebied is het beeld voor Capelle sterk wisselend. Ik kom daar aan het einde van mijn betoog nog op terug. Laat ik beginnen met een aantal positieve ontwikkelingen, over positieve veranderingen in Capelle.

Te beginnen met de drie decentralisaties. Vorig jaar zou volgens de pessimisten rampspoed en ellende over Nederland neerdalen als gevolg van de decentralisaties. Vooral omdat de gemeenten niet op hun taak berekend zouden zijn. Dat bleek in de praktijk erg mee te vallen. In heel veel gevallen gaat het wel goed. Grootste problemen geven de persoonsgebonden budgetten en dat ligt niet bij de gemeenten. Natuurlijk zijn er op individueel niveau mensen die niet helemaal tevreden zijn. Maar de overgang van taken naar de gemeenten is naar verwachting verlopen. Ook in Capelle. En waar het hapert zien we dat het college en de ambtelijke organisatie zaken adequaat oppakken. De raad wordt daarbij maandelijks geïnformeerd en het zou mooi zijn als we voor de vakantie nog een rapportage ontvangen.

Voor de komende periode gaat het er om ook de transformatie van de decentralisatie van taken gestalte te geven en door te voeren. Hoe gaan we het, met de gemeente als opdrachtgever, beter doen voor onze inwoners? Daar zijn kansen te benutten voor Capelle en de fractie van D66 ziet de plannen zoals ook al aangegeven in de diverse implementatieplannen graag tegemoet. Daarnaast heeft de coördinerend wethouder aangegeven nog dit jaar te komen met een notitie over een integrale aanpak van de 3D’s. De wethouder zou ik graag twee suggesties mee willen geven. Onze licht verstandelijk beperkten redden zich soms zelfstandig, soms hebben zij op één gebied ondersteuning nodig, maar vaak zien we dat zij op meerdere gebieden hulp nodig hebben. Dat vereist samenhang en afstemming. Verder kan sport als middel uitstekend werken bij een integrale aanpak.

Afgelopen jaar is voortvarend gewerkt aan het stadshart. In een proces waarbij de raad betrokken was, maar juist ook belanghebbenden en inwoners van het gebied betrokken werden. Een prima aanpak. Nog dit jaar is de visie voor dit gebied af. De Koperwiek wordt

aangepakt, over het Stadsplein is overeenstemming om een kwaliteitsslag te maken, waarbij Rabobank en Tapas bar verdwijnen. En voor sloop van de Hoven 2 is een intentieverklaring getekend met Havensteder. D66 is tevreden dat het college voor dit gebied zulke mooie resultaten boekt. Zou het dan toch lukken om een bruisend Stadshart te maken?

Ook zijn we tevreden dat niet alleen aan de Koperwiek en omgeving wordt gewerkt maar ook aan De Scholver en het Slotplein. Samen met de eigenaren en winkeliers zorgen dat ook deze winkelcentra aantrekkelijk blijven. En alle winkels in gebruik zijn.

De duurzaamheidsagenda ligt later deze vergadering voor ter bespreking. De ambitie van deze agenda is, vergeleken met het vorige milieubeleidsplan, hoog maar naar de mening van de D66 fractie haalbaar. Samen met de Capelse bedrijven organisaties en inwoners werken aan een duurzame toekomst voor Capelle is de meest doeltreffende aanpak.

Sinds begin van dit jaar is Capelle onderdeel van de Metropoolregio. Een nieuw samenwerkingsverband met vele nieuwe kansen voor Capelle maar vooral voor de regio. En dat is uiteindelijk ook goed voor Capelle, want als het in de regio goed gaat, gaat het ook goed met Capelle.

De ambtelijke samenwerking met Krimpen en Zuidplas begint gestalte te krijgen binnen de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. Samenwerken met directe buurgemeenten is wat D66 betreft prima. Maar laten we ons daartoe voorlopig beperken.

Voorzitter,

Het ergste van de crisis lijkt voorbij, maar in Capelle komt armoede nog steeds voor. Dat verdient onze aandacht, evenals het grote aantal uitkeringsgerechtigden. Onderwijs blijkt telkens weer de sleutel om mensen een kans te geven op een betere toekomst. De fractie van D66 kijkt uit naar de onderwijsagenda voor komende jaren met een aanzet om onderwijs en arbeidsmarkt nog beter op elkaar aan te sluiten.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de buitensport accommodaties met als sluitstuk het nieuwe clubhuis van Zwervers. Recent is Sporthal de Lijster opgeleverd en nu wordt in de Voorjaarsnota gevraagd geld te voteren voor een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad bij het IJsselcollege. Voor D66 een unieke kans om deze twee voorzieningen tegelijk te bouwen met de bijbehorende voordelen. Daarmee zijn de binnensportaccommodaties ook klaar voor de toekomst. Treuzelen en uitstel is wat ons betreft een gemiste kans. Punt van zorg is de positie van KCC in Sporthal Schenkel. Wij hebben in de commissieronde de toezegging gehoord van de wethouder om de huidige gebruikers van sporthal Schenkel mee te nemen in het onderzoek naar de toekomst van de sporthal. KCC is nu ook aan zet om met een deugdelijk plan te komen en op basis van wat wij nu horen rekenen wij voor KCC op een goede afloop.

In de Voorjaarsnota worden de lasten voor onze inwoners wederom laag gehouden. Een prima voornemen van dit college. Wel komen we nu een rariteit tegen in de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds. Omdat we als Capelle de OZB niet maximaal hebben verhoogd afgelopen jaren blijkt dat nu te leiden tot een korting in het gemeentefonds. Raar, als gemeente de lasten laag houden voor de inwoners en dan gestraft worden door het Rijk.

Tijdens de behandeling in de commissie is toegezegd dat het College dit zal aankaarten en de raad op de hoogte zal houden van het gevolg, want eigenlijk is dit van de gekke.

Zoals het ook van de gekke is dat wij met de invoering van het objectieve verdeelmodel voor de jeugdzorg te maken krijgen met een korting ten opzichte van eerdere uitkeringen. Daarom zullen wij de motie van PvdA en LC steunen.

Oorzaak van het wisselende financieel beeld ligt veelal in beslissingen van de rijksoverheid en de afgesproken methodiek van berekeningen waar de uitkeringen van het rijk aan de gemeenten op zijn gebaseerd. De ene keer valt de uitkering mee, de andere keer valt het tegen. Dat is terug te vinden in de nu voorliggende Voorjaarsnota. Met in de jaren 2016, 2017 en 2018 een negatief saldo. Dat brengt de D66 fractie een dilemma. Het lijkt niet helemaal op het solide begroten dat we gewend waren afgelopen jaren. Tegelijk zijn er wel een aantal positieve factoren:

  • In 2019 is er weer een sluitende begroting
  • Bekende tegenvallers zijn al meegenomen in de begroting, nog onzekere meevallers nog niet.
  • Reserves voor decentralisaties staan nog op het maximale peil
  • Een hoog weerstandsvermogen.

Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat de gemeente er niet is om geld op te potten. De keuze is of nu een bezuinigingsronde met gevolgen voor de Capelse burgers of met de vinger stevig aan de pols later dit jaar kijken wat dan de dagkoersen zijn. De fractie van D66 opteert voor het laatste.

Dank u wel.


-Pieter Holkamp

Gepubliceerd op 12-07-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018