Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Koersdocument Duurzaam Capelle

Toen D66 bijna vier jaar geleden toetrad tot de Capelse coalitie was een belangrijk onderdeel van onze inbreng het duurzamer maken van Capelle. Concreet vertaald in de duurzaamheidsagenda. En iedereen in Capelle kan zien dat er stappen gemaakt zijn door deze agenda uit te voeren. Maar er was in Capelle ook behoefte aan een visie voor de langere termijn. Daarvoor is in de afgelopen periode het Koersdocument Duurzaam Capelle opgesteld.

In vier stappen wordt een doorkijk gegeven naar hoe in 2050 Capelle er uit zou moeten zien. Op het gebied van energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie worden ambitieuze stappen voorgesteld.  Met de zogenaamde strategische partners, zoals het Energie Collectief Capelle, Havensteder en Stedin zijn in de afgelopen periode al stappen gezet, maar dit zal in de toekomst zeer zeker doorgaan. Hierbij is wel helder dat het Koersdocument geen statisch document is, maar dat (technologische) ontwikkelingen tot aanpassingen kunnen leiden.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad bleek dat er veel steun is om Capelle duurzamer te maken. Een VVD motie nota bene om de mogelijkheden voor duurzaamheidsleningen verder uit te werken bij de volgende duurzaamheidsagenda werd overgenomen door het college, evenals het voorstel  van de SGP om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. En een op initiatief van de SGP opgestelde, maar door D66 mede ingediende motie kon ook rekenen op een meerderheid in de raad. Hierdoor wordt bij de aankomende duurzaamheidsagenda gezocht naar bijbehorende financiën, waarbij bijvoorbeeld gekeken kan worden naar geld dat vrijkomt na de verkoop van Eneco of het Denk en Doe mee fonds.

Al met al zijn er weer stappen gezet op weg naar een duurzamer Capelle!