Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

BLICK

In de afgelopen maanden is de situatie binnen de stichting voor openbaar onderwijs BLICK en de relatie tussen BLICK en de gemeente Capelle veelvuldig in het nieuws geweest. Waarschijnlijk hebt u via die weg al het één en ander opgevangen. Er zijn signalen vanuit onder andere de directeuren en de medezeggenschapsraad dat er veel onrust is binnen de organisatie van BLICK. De fractie van D66 wil, net als alle andere partijen, graag snel duidelijkheid over wat er precies aan de hand is binnen BLICK en hoe dit kan worden verbeterd.

 

Omdat zowel de gemeente Krimpen als de gemeente Capelle de stichting BLICK gezamenlijk hebben opgericht, is het voor D66 van groot belang dat de gemeente Capelle gezamenlijk zou optrekken met de gemeente Krimpen. Beide gemeenten zijn immers nodig indien er belangrijke beslissingen omtrent de stichting BLICK genomen moeten worden.

 

Een voorstel om met BLICK een gezamenlijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten waarbij zowel BLICK als ook de gemeentelijke organisaties onderwerp van onderzoek zijn, is begin januari door BLICK afgewezen.

 

BLICK had zich al eerder gewend tot de commissaris van de Koning met het verzoek om bemiddeling. De commissaris heeft na overleg met beide partijen ook begin januari een voorstel gedaan om een bemiddelaar aan te wijzen om een analyse te maken van de ontstane situatie en op basis daarvan aanbevelingen te doen om de relatie tussen BLICK en de gemeenten te verbeteren. 

Zowel BLICK als de gemeente Krimpen stonden hier positief tegenover.

 

De fractie van D66 en onze wethouder hebben het voorstel gedaan aan de beide andere coalitiepartijen (Leefbaar Capelle en de VVD) om ook mee te gaan met het voorstel van de commissaris, onder de voorwaarde dat de onderzoeksvragen die leven binnen de gemeente Capelle expliciet onderdeel worden van de eerder genoemde analyse. Dit omdat het voor alle partijen duidelijk is dat een onderzoek c.q. een uitgebreide analyse naar de situatie binnen BLICK noodzakelijk is, om daarna met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

 

Ons voorstel was echter volstrekt onbespreekbaar voor Leefbaar Capelle en de VVD. Zij wensten vast te houden aan het uitvoeren van een eenzijdig door de gemeente Capelle geïnitieerd onderzoek. Dus zonder de medewerking van de gemeente Krimpen en zonder de medewerking van BLICK.

 

Daarmee werden de fractie en Josien Van Cappelle als wethouder voor de keuze gesteld of wij willen instemmen met het voorstel van Leefbaar Capelle en de VVD om het alleen door Capelle geïnitieerde onderzoek te starten of de lijn van Krimpen en BLICK te volgen en mee te gaan met het voorstel van de commissaris van de Koning.

 

Bij de afweging voor deze keuze heeft het vervolgtraject een belangrijke rol gespeeld. Een onderzoek door de gemeente Capelle zonder medewerking van BLICK en Krimpen zal slechts beperkte waarde hebben omdat niet alle feiten op tafel komen. Daarnaast is de kans heel groot dat het onderzoek en eventuele maatregelen die daaruit volgen juridisch succesvol door BLICK kunnen worden aangevochten. Ook is het nog de vraag in hoeverre Krimpen mee gaat in maatregelen die inhoudelijk onvoldoende door onderzoek worden onderbouwd. De fractie en de wethouder zagen dit uiteindelijk als een onbegaanbare weg.

 

Daardoor hebben zowel de D66 fractie als de wethouder de keuze gemaakt om in te gaan op het voorstel van de commissaris van de Koning, gecompleteerd met de uitgebreide analyse. Door voor deze optie te kiezen was de breuk binnen de coalitie een feit.

 

De fractie van D66 betreurt in hevige mate de situatie die nu is ontstaan. Wij hebben ingezet om het beste voor het openbaar onderwijs te bereiken, maar vrezen dat door de weg die de huidige coalitie wil bewandelen het tegendeel wordt bereikt.

 

Inmiddels is het onderzoek op 29 januari formeel in gang gezet.

Op 5 februari is er tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met het verzoek het onderzoek te stoppen. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

 

Tot onze grote verbazing werd er door Leefbaar Capelle, de VVD en de SP ook een motie ingediend. Hierin werd verzocht met BLICK in gesprek te gaan en te verzoeken of zij toch medewerking willen verlenen aan het onderzoek. Dit ondanks dat BLICK al diverse malen gemotiveerd heeft aangegeven dat zij dat niet willen.

Wij waren vooral verbaasd omdat het voorstel van onze wethouder om met BLICK in gesprek te gaan door bovengenoemde partijen in eerste instantie was afgewezen, waardoor de breuk in de coalitie ontstond, en deze zelfde partijen dit nu kennelijk wel een goed idee vinden. Omdat Leefbaar Capelle, de VVD en de SP samen een meerderheid in de raad hebben werd deze motie wel aangenomen.

 

In de afgelopen week bleek dat ook de gemeente Krimpen een stevige brief aan de gemeente Capelle heeft geschreven, waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de handelswijze van Capelle. Triest dat er nu dus tussen de beiden gemeentes ook een verstoring in de verhouding is ontstaan. De gemeente Capelle zal nog reageren op de brief van de gemeente Krimpen.

 

Uiteraard hopen wij dat de situatie rond en binnen BLICK weer goed wordt. Het gaat immers om het openbaar onderwijs, iets dat D66 aan het hart gaat. Maar omdat het onderzoek al loopt, vrezen wij dat de situatie voorlopig nog niet zal verbeteren.

 

In de volgende nieuwsbrief zal ik weer een update geven van de situatie.