Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

“Verrassend divers”

Het nieuwe cultuurbeleid is vastgelegd in de cultuurnota “Verrassend divers”. Deze nota vervangt twee beleidsstukken:

  1. De cultuurnota “kunst delen, kunst ontdekken, kunst beleven” 2009 – 2012 (verlengd tot 2016) .
  2. De notitie subsidiëring evenementen uit 2012.

Burgerjury, diverse culturele instellingen en de Rekenkamer hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota. De nieuwe cultuurnota is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2017. D66 heeft hier met veel enthousiasme mee ingestemd. Een goede zaak dat een dergelijk beleid, van belang voor de Capelse burgers, een onderdeel is van de portefeuille van onze wethouder.                                             

Missie en visie

De missie en visie over het cultuurbeleid zijn in de nota als volgt geformuleerd:

Missie: Cultuur en evenementen zorgen ervoor dat Capellenaren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, versterken de sociale structuur van de stad en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Capelle als woonstad. Cultuur is een middel dat verbindt en is daarom en daardoor voor iedereen bereikbaar.

Visie: het cultuurbeleid is gericht op het vergroten van de levendigheid, bevorderen van talentontwikkeling, verbreden en verbinden van de cultuursector en het in stand houden van een culturele infrastructuur. Er zijn daarom concrete doelen gesteld en duidelijke afspraken gemaakt met onze culturele partners.

De nieuwe cultuurnota is vormgegeven rondom vier pijlers:

  1. Culturele infrastructuur. Cultuur wordt in Capelle aan den IJssel gedragen door de culturele infrastructuur: de voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en die zich richten op de gehele Capelse bevolking. Deze voorzieningen zijn goed zichtbaar en worden goed gewaardeerd. Bovendien zijn de overige ambities (zoals talentontwikkeling en een levendige stad) niet haalbaar zonder goede culturele infrastructuur.
  2. Levendige stad. In deze nota staat het beleid op het gebied van cultuur én evenementen centraal. Er is voor gekozen om deze onderwerpen in samenhang op te pakken, omdat er veel raakvlakken zijn. Cultuur en evenementen dragen bij aan de levendigheid van de stad en de organisaties die zich met beide onderwerpen bezighouden hebben veel met elkaar te maken, of zijn soms dezelfde.
  3. Talentontwikkeling. Evenementen zijn de meest zichtbare cultuuruitingen, maar zijn vaak van voorbijgaande aard. Om structurele effecten in de samenleving te realiseren, is het gewenst dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat heeft gunstige effecten op hun maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling. Er wordt voor gezorgd dat alle Capelse kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur en dat er een infrastructuur beschikbaar is wanneer zij zich willen doorontwikkelen. De verbinding tussen dat waarmee zij kennis maken op school en waarmee ze zich bezighouden in hun vrije tijd moet worden vergroot. Talentontwikkeling zorgt er daarnaast voor dat meer mensen betrokken worden bij het culturele veld. De voedingsbodem om deel te nemen aan culturele activiteiten, of om ze zelf te organiseren wordt daardoor vergroot.
  4. Verbreden en verbinden. Wanneer nieuwe initiatieven ontstaan, moeten ze de kans krijgen om zich te bewijzen. Dat gebeurt door jaarlijks een aantal nieuwe initiatieven te ondersteunen vanuit de subsidieregeling nieuwe culturele initiatieven. Ook wordt ingezet op het versterken van de samenwerking binnen de cultuursector, omdat hierdoor nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Bij het maken van nieuwe prestatieafspraken is samenwerking met andere organisaties een thema.

De prestatieafspraken die we in het kader van de subsidieverlening met culturele instellingen maken, worden op basis van het nieuwe beleid herzien.

Conclusies per pijler

  1. Culturele infrastructuur. De culturele infrastructuur in onze gemeente is goed. Daarom wordt voorgesteld het bestaande voorzieningenniveau in stand te houden, zowel de fysieke voorzieningen als de culturele netwerken. Uitvoering hiervan past binnen de bestaande middelen.
  2. Levendige stad. De vier jaarlijkse grote evenementen worden gewaardeerd en trekken veel bezoekers, daarom wordt in de nota voorgesteld deze te behouden. Gezien de stijgende kosten van deze evenementen en de ambitie om verder te werken aan een levendige stad, wordt in deze pijler voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen voor evenementen. Daarnaast wordt in deze pijler aangegeven dat het noodzakelijk is om de coördinerende rol (stimuleren en faciliteren) van de gemeente te versterken. Besloten is voor het uitbreiden van de evenementen een bedrag van 50.000 mee te nemen bij de afwegingen rond de NJN 2017. Voor de coordinatie op evenementen is aangenomen een bedrag bedrag van 80.000 euro mee te nemen bij de afwegingen rond de VJN 2018.
  3. Talentontwikkeling. De afgelopen jaren is een intensieve samenwerking ontstaan tussen onderwijs, cultuursector en gemeente op het gebied van talentontwikkeling (cultuureducatie). Beskoten is om de diverse activiteiten die in dit kader plaatsvinden te continueren, dit past binnen bestaande budgetten.
  4. Verbreden en verbinden. De actiepunten binnen deze pijler passen binnen bestaande middelen met uitzondering van de te organiseren cultuurconferentie in 2019 en 2021. Gezien de hoogte van het bedrag (3.000 euro) is besloten dit mee te nemen met de actualisatie van de begroting 2018 e.v.

De nu vastgestelde cultuurnota voorziet in  talloze voorzieningen op cultuur- en evenementen- gebied. Deze zijn goeddeels hier terug te vinden

De fractie van D66 Capelle wenst ook u veel plezier bij het deelnemen hieraan.