Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Sport- en beweegnota 2017-2021 “Sport doet meer”

Op 12 november 2013 is de Evaluatie Visie op Sport vastgesteld voor de periode 2014-2017. In 2016 is onderzoek gedaan en de sport- en beweegnota “Sport doet meer” Capelle aan den IJssel 2017-2021 opgesteld. Op 27 maart 2017 is de sport- en beweegnota 2017-2021 “Sport doet meer” door de gemeenteraad vastgesteld.

D66 heeft tijdens de raadsvergadering te kennen gegeven zeer tevreden te zijn met de nota en woorden van waardering uitgesproken voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de tostandkoming ervan.

De nota heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar met sport en bewegen.
  • Sport en bewegen intensiever inzetten als middel om doelstellingen op het gebied van andere beleidsterreinen zoals zorg (Wmo), jeugd en participatie te realiseren.

De sport- en beweegnota is tot stand gekomen na onderzoek, door samenwerking en bijeenkomsten met Sportief Capelle, Capelse inwoners (via de Burgerjury Sport en bewegen), de Capelse jeugdraad, sportverenigingen, zorgaanbieders. Input voor de bijeenkomsten kwam onder meer uit het benchmarkonderzoek sport en gemeenten 2016 en managementrapportages van Sportief Capelle. De resultaten van de bijeenkomsten, de uitgangspunten voor het sportbeleid uit het coalitieakkoord en de ontwikkelingen op langere termijn, hebben geleid tot de keuzes en prioriteiten in het sportbeleid voor de 2017-2021.

Uitgangspunt is een leven lang bewegen

Belangrijk is dat iedereen, van jong tot oud, de kans krijgt om te sporten en bewegen. Sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en fitheid. Dit vergroot de kans om blijvend te participeren in de samenleving. Daarom is er voor gekozen om in te blijven zetten op sport. Sport als doel wordt o.a. vormgegeven door de inzet van de afgelopen jaren om de Capellenaren en de sportverenigingen een hoogwaardige sportinfrastructuur te bieden. Iedere Capellenaar heeft hiermee de mogelijkheid om binnen de gemeentegrenzen te kunnen sporten en bewegen. Door te zorgen voor bereikbare, en kwalitatief goede voorzieningen en door te stimuleren dat zoveel mogelijk Capellenaren kunnen sporten en bewegen. De goede staat en het niveau van onze accommodaties, de sportstimuleringssubsidies en de programma’s van Sportief Capelle die sportstimulering ondersteunen, zorgen hiermee voor een compleet aanbod aan sportvoorzieningen.

De visie op sport en bewegen heeft twee hoofddoelstellingen en om de visie en hoofddoelstellingen te bereiken, hebben we, voor de periode 2017-2021 vier doelstellingen opgesteld. De doelstelling gaan gepaard met een opsomming van speerpunten

De hoofddoelstellingen zijn:

  1. Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar met sport en bewegen. Sport en bewegen intensiever inzetten als middel om doelstellingen op het gebied van andere beleidsterreinen zoals zorg (Wmo), jeugd en participatie te realiseren.
  2. Sociaal-maatschappelijke doelstellingen realiseren. De Capelse sportinfrastructuur breder inzetten voor de breedtesport..

De doelstellingen zijn:

  1. Sportstimulering in algemene zin voor iedere Capellenaar.
  2. Het stimuleren van sporten en bewegen voor jeugd.
  3. Het stimuleren van sporten en bewegen voor senioren.
  4. Het stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Tijdens het opstellen van de sport- en beweegnota “Sport doet meer” Capelle aan den IJssel 2017- 2021 is, zoals gezegd, gesproken met Sportief Capelle, Capelse inwoners (via de Burgerjury Sport en bewegen), de Capelse jeugdraad, sportverenigingen en zorgaanbieders. Nu de sport- en beweegnota aan den IJssel is vastgesteld door de gemeenteraad wordt met Sportief Capelle verder gesproken over de prestatieafspraken 2018. De DVO (dienstverleningsovereenkomst) die wij overeen gekomen zijn met Sportief Capelle loopt tot 1 januari 2018 en wordt in 2017 herzien. De herijking uit voorliggende sport- en beweegnota wordt hierin meegenomen.

De gemeenteraadsfractie D66 is ervan overtuigd dat met deze vastgestelde nota een zeer goede basis is gelegd voor verantwoord en plezierig sporten en bewegen.