Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Catamaran Hermitage moet open blijven

Afgelopen weken is de sluiting van de openbare basisschool Catamaran vestiging Hermitage door onderwijskoepel BLICK veelvuldig in het nieuws geweest. In de soms emotionele raadsvergadering van 27 maart is daar langdurig over gedebatteerd. De fractie van D66 vindt dat de onverwacht snelle sluiting niet aan de orde kan zijn kan en heeft daarom de moties die de handelswijze van BLICK afkeurt en het college verzoekt om de vestiging aan de Hermitage langer open te houden gesteund. Namens de fractie van D66 van d66 heeft Pieter Holkamp daar onder meer het volgende over gezegd.

Bij het op afstand zetten van het openbaar onderwijs en ook bij de fusie van het IJsselcollege met OPOCK heeft deze raad gekozen voor een model met een raad van toezicht waarbij de gemeenteraad op een wat grotere afstand komt te staan. Daarbij is de fractie van D66 er van uit gegaan dat op cruciale punten van belang voor het openbaar onderwijs de rol van de gemeenteraad voldoende gewaarborgd zou zijn door wetgeving en de statuten van eerst OPOCK en nu BLICK. Daarnaast was het onze verwachting dat vanuit het gemeenschappelijk belang van de gemeente en het bestuur en raad van toezicht van BLICK voor het openbaar onderwijs in Capelle, altijd gekozen zou worden om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Als we het voorgaande afzetten tegen het traject van de sluiting van de Catamaran Hermitage, dan  zal iedereen begrijpen dat we teleurgesteld zijn als D66 fractie. Het niet tijdig inlichten van de raad door BLICK, de keuze om op een ongelukkig moment te kiezen voor een formele opstelling over rollen en wie met wie hoort te praten door BLICK, de snelheid waarmee de uiteindelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden, dragen bij aan die teleurstelling. Wij begrijpen de boosheid van ouders van de Catamaran. Het is niet niks als de school van je kind plotseling dicht gaat en dat op een verkeerde manier wordt gecommuniceerd.  Daarom hebben we zowel de moties van de VVD als Leefbaar Capelle mede ondertekend.

We hebben gevraagd om inzage in het interne besluitvormingsproces bij BLICK. Dat hebben we niet gekregen onder de noemer dat het hele traject van besluitvorming “vertrouwelijk” was omdat het onderwerp, het sluiten van een school, gevoelig ligt. Tegelijk is het voor de fractie van D66 dat een stichting die namens de gemeente en daarmee namens de samenleving het openbaar onderwijs mag besturen over duidelijk dat openheid en transparantie is gewenst en dat zien we in dit traject onvoldoende terug,

Blick en de gemeente moeten wel met elkaar verder vooral in het belang van de kinderen en het openbaar onderwijs in Capelle. Hoe dat vorm moet krijgen is voor ons nog niet duidelijk. De brief van 24 maart van BLICK geeft wel een uitgestoken hand om het gesprek aan te gaan, maar naar het oordeel van de D66 fractie straalt de brief tegelijk uit dat het probleem niet bij BLICK ligt maar bij de gemeente. Dat is niet echt uitnodigend. Ik denk dat er nog enig water door de IJssel moet voor dat we daar aan toe zijn.

Op 6 april is duidelijk geworden dat verdere gesprekken van het college van B&W met BLICK niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het college van B&W heeft aangegeven naar de rechter te gaan om de school in ieder geval nog een jaar open te houden. Dat geeft de tijd om met de ouders naar alternatieven te zoeken.

Dit onderwerp zal komende tijd nog vaker terug komen in het nieuws. Inzet van D66 zal blijven om in de kwetsbare buurt Schollevaar Oost goed openbaar onderwijs te handhaven. Waarbij de school meer is dan een onderwijsinstelling maar ook de ontwikkeling  van de wijk verder stimuleert.