Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

Oud(er) worden in Capelle!

Dat is de naam van de notitie waarin het Capelse beleid rondom ouderen in beeld wordt gebracht en hoe wordt aangegeven hoe ouderen betrokken worden en blijven bij hun deelname aan de maatschappij.

Aanleiding voor deze notitie is het Coalitieakkoord “Denken, durven en doen 2014-2018”. Van april tot en met oktober 2016 heeft de Raadswerkgroep Ouderen zich op diverse manieren laten informeren over wat er speelt rondom het beleidsthema ouderen. Op 31 oktober 2016 heeft de Raadswerkgroep via een aanbiedingsbrief zeven adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn zoveel mogelijk meegenomen in deze notitie.

Binnen het huidige beleid voor ouderen wordt geen strikte grens gegeven van het begrip “oud”. Gaat het over de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt, dan worden mensen van 50-67 jaar bedoeld. Bij het gebruik van zorgvoorzieningen gaat het veelal om 75-plussers. Wanneer we het hebben over “ouderen” of “senioren” dan denken we aan mensen van 65, maar ook aan mensen van 90 jaar oud. Dit terwijl er een groot verschil kan zijn in de wensen, behoeften, mogelijkheden, enz. van de desbetreffende personen. Leeftijd is dus een lastig criterium om ouderen in te delen. In deze notitie zijn de feiten en cijfers weergegeven vanaf de leeftijd van 65 jaar en ouder, omdat veel informatie over ouderen op die manier ingedeeld is. Daarnaast is ervoor gekozen om uit te gaan van een indeling op grond van fysiek en mentaal vermogen en wordt een (voornamelijk theoretisch) onderscheid gemaakt naar kwetsbare en/of zorgbehoevende ouderen en actieve en/of vitale ouderen. Van belang hierbij is het gegeven dat het aantal ouderen de komende jaren fors zal toenemen. In 2040 is één op de vier bewoners van Capelle 65 jaar of ouder.

Het is de ambitie van de gemeente om vanuit het Capelse ouderenbeleid ouderen in staat te stellen om zolang mogelijk zelfredzaam, gezond en veerkrachtig te zijn, ondanks eventuele toenemende kwetsbaarheid.

Om de ambitie te verwezenlijken gaat het ouderenbeleid uit van drie doelstellingen:

  1. Persoonlijk netwerk., d.w.z. voor ouderen de voorwaarden scheppen voor het kunnen onderhouden van een kwalitatief goed persoonlijk netwerk
  2. Fysieke leefomgeving en voorzieningen, hetgeen wil zeggen dat de fysieke leefomgeving en aanwezige voorzieningen voldoen en uitnodigend zijn voor ouderen
  3. Civil society, waarbij sociale verbanden worden bevorderd en actieve en/of vitale ouderen worden “verleid” om zich in te zetten voor de samenleving in Capelle

Onderdeel van de ouderennotitie is de Ouderenagenda. Hierin zijn de aandachtspunten benoemd die moeten worden opgepakt. Een belangrijk onderwerp hierbij is de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Ook het uitvoeren van een inventarisatie per wijk op basis waarvan wordt bepaald welke zaken wel of niet kunnen worden opgepakt om te komen tot een “Leeftijdsvriendelijk Capelle” krijgt de nodige aandacht. In het kader hiervan zal er sprake zijn van raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals wonen, openbare ruimte, mobiliteit, gezondheidszorg, zorg, cultuur, sport, veiligheid, vrijwilligers, welzijn, armoede enz. enz.

De fractie D66 heeft ingestemd met het vaststellen van de Notitie Oud(er) worden in Capelle.

De notitie is besproken in de vergadering van de commissie Dienstverlening en Economie van 23 januari 2017 en vastgesteld in de raadsvergadering van 6 februari 2017.