Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

“Oog voor elkaar in Capelle”

In de raadsvergadering van 19 december 2016 is de visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle”, inclusief het daarin opgenomen uitvoeringsplan, vastgesteld

De visie op vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet betreft alle mensen of partijen die zich op wat voor manier dan ook onbetaald en onverplicht inzetten voor anderen of de samenleving. Bijna één op de vier Capellenaren zet zich vrijwillig in. Dat gebeurt op vele manieren; van scheidsrechter zijn bij de voetbal- of korfbalvereniging, het inpakken van voedselpakketten bij de voedselbank of de kerk of het geven van les aan anderstaligen en huiswerkbegeleiding aan kinderen. Maar denk ook aan buurtpreventie in de wijk, het deelnemen aan de Capelse Jeugdraad en het organiseren van uitjes voor ouderen. Vrijwillige inzet in Capelle is belangrijker dan ooit. Er verandert namelijk veel. Dat vraagt om actieve burgers die oog hebben voor elkaar. Dat betekent iets doen voor elkaar; de eigen kracht van de Capellenaar staat hierbij centraal. Omdat iets doen voor een ander nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is, is het nog steeds nodig dat er vrijwillige inzet wordt georganiseerd. Het gemeentebestuur is zich er namelijk van bewust dat een kleine groep Capellenaren veel werk verricht. Dat maakt deze groep kwetsbaar. De belasting bij een relatief kleine groep is betrekkelijk hoog. Daarom worden onze vrijwilligers gekoesterd en tegelijkertijd weerbaarder gemaakt, zodat zij hun inzet kunnen blijven tonen voor elkaar en voor de samenleving. Gewenst wordt dat hiermee ook toegewerkt wordt naar verbreding van het aantal vrijwilligers.

Doelstelling en speerpunten

Het beleid is erop gericht om het onze Capellenaren zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken om zich vrijwillig in te zetten. De ambitie leidt dan ook tot de keuze voor drie doelen. Uit deze doelstellingen zijn speerpunten geformuleerd waarmee de vrijwillige inzet in onze gemeente waar nodig en noodzakelijk zal worden omarmd, gefaciliteerd en gewaardeerd.

Doelstelling 1: Flexibilisering vrijwillige inzet

Speerpunten:

 1. Het stimuleren van vrijwillige inzet door de Capellenaar te wijzen op het nut en het belang van vrijwillige inzet voor de samenleving en de vrijwilliger zelf;
 2. Inspelen op de ‘hedendaagse vrijwilliger”;
 3. Versterken van de bestuurskracht van de Capelse verenigingen en organisaties;
 4. Vergroten van de deskundigheid van organisaties door het opstellen (of actualiseren) van vrijwilligersbeleid en het hierbij kunnen rekenen op ondersteuning..

Doelstelling 2: Verstevigen van de infrastructuur

Stichting Welzijn Capelle:

 1. stimuleert samenwerking en verbinding binnen de vrijwillige inzet;
 2. is het kenniscentrum vrijwillige inzet en zorgt voor goede toegankelijkheid van de fysieke en digitale informatie;
 3. is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de Capelse vrijwilligers en is verantwoordelijk voor het stimuleren en promoten van de vrijwillige inzet;
 4. bemiddelt en beheert via de Capelse vrijwilligersvacaturebank het gehele vraag- en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet;
 5. Vrijwilligersorganisaties en bedrijven maken gebruik van elkaars expertise en best practises in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen en benutten de hiervoor bestaande netwerken en platforms optimaal.

Doelstelling 3: Blijvend waarderen en promoten van de vrijwillige inzet

Speerpunten:

 1. Samen met de vrijwilligers(organisaties) de invulling van de subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk moderniseren;
 2. Op frequente basis de verantwoordelijk wethouder een werkbezoek af laten leggen aan de verschillende organisaties;
 3. Zorgen dat in de gemeentelijke communicatie aandacht wordt besteed aan vrijwillige inzet;
 4. Aanhaken op landelijke campagnes als NLdoet;
 5. Zorgen dat op de gemeentewebsite makkelijk duidelijke en gerichte informatie te vinden is over de gemeentelijke diensten als de vrijwilligersverzekering en subsidiemogelijkheden.

Bij de ontwikkeling van de visie is met veel partners gesproken. Onder andere met Buurtkracht, Sportief Capelle en de nieuwe Stichting Welzijn Capelle.

Maar ook met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en met vertegenwoordigers van de WMO-adviesraad.

Tenslotte zal in 2017 met de vrijwilligers(organisaties) de invulling van de subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk gemoderniseerd worden.

De fractie D66 heeft positief gereageerd en volledig ingestemd met het voorstel om de visie op vrijwillige inzet vast te stellen. Wij willen ook graag onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers in Capelle. Hun inzet maakt Capelle tot de stad waar het fijn wonen is.