Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 november 2016

Onderzoek golfbaan

Afgelopen weken is het in gebruik nemen van grond rond de golfbaan door omwonenden veel in het nieuws geweest. Zonder dat de feiten precies bekend zijn. Dat is onwenselijk, omdat het makkelijk leidt tot allerlei uitspraken over de betrokken partijen: de golfclub, omwonenden en de gemeente. Daarom is de fractie van D66 voorstander van het feitenonderzoek waartoe de raad heeft besloten.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw is de golfbaan verplaatst van het gebied waar nu de wijk ’s-Gravenland ligt naar de oostkant van Capelle langs de ’s-Gravenweg. De gemeente heeft daarbij de grond in erfpacht uitgegeven aan de golfclub.

Na de inrichting van de golfbaan is het gebied van de golfbaan afgegrensd door het graven van een aantal nieuwe sloten. Daarbij zijn stukjes land, die in erfpacht zijn uitgegeven aan de golfclub , niet meer verbonden met de golfbaan, maar aan de andere kant van de sloot terecht gekomen. Bewoners hebben de aan hun erf grenzende stukjes land vervolgens in gebruik genomen. Dat is soms in overleg met de gemeente gebeurd en soms is het niet helder welke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van die stukjes land. Het is inmiddels zo lang geleden dat terugvorderen van het land door de gemeente lastig is, zo niet onmogelijk door verjaring. Het terugvorderen is ook juridisch lastig omdat de golfbaan de grond in erfpacht heeft.

De gemeente heeft in het hele proces een bijzondere rol omdat zij een participatie heeft in de golfbaan en een lid van het college zitting heeft in het bestuur van de golfbaan.

De fractie van D66 wil graag dat het feitenonderzoek naar boven brengt hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en vooral waarom het zo lang heeft geduurd voordat actie is ondernomen. Daarbij is ook de rol van diverse geledingen van de gemeente, ambtelijke organisatie, college en raad van belang. Wie was op welk moment op de hoogte van de situatie en tot welke acties heeft dat geleid?

Voorts vindt de fractie dat de gemeente zich in afwachting van de resultaten van het onderzoek terughoudend moet opstellen in deze zaak, behoudens het zekerstellen van de rechten die de gemeente mogelijk heeft.