Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 november 2016

Van Jeugdagenda 2012-2015 “Jong meer doen” naar Jeugdnota 2017-2020 “Wie de jeugd heeft ………”

In de raadsvergadering van 7 november 2016 is de Jeugdnota 2017-2020 “Wie de jeugd heeft………” vastgesteld.

Eerder is deze nota besproken in de commissievergadering DE (Dienstverlening en Economie) van 10 oktober 2016.De basis voor deze nota ligt in het coalitieakkoord 2014-2018 “Voor Capelle, Denken, Durven, Doen” van Leefbaar Capelle, D66 en de VVD. Daarin is afgesproken dat de bijzondere aandacht voor de positie van de Capelse jongeren wordt geconcretiseerd in een notitie, waarin jeugdparticipatie door middel van het Kindercollege en de Capelse Jeugdraad een speerpunt moet blijven.

Aan de totstandkoming van de nota is dan ook medewerking verleend door het Kindercollege, de Capelse Jeugdraad en de Raadswerkgroep Jeugdbeleid.

Het Kindercollege heeft een overzicht gemaakt van de punten, die voor hen het belangrijkst zijn met betrekking tot de doelen en agendapunten.

De Capelse Jeugdraad heeft een “jongerenversie” van de Jeugdnota opgesteld.

Zowel kindercollege als jeugdraad hebben hier tijdens de commissievergadering aandacht aan besteed.

De raadswerkgroep heeft aandacht gevraagd voor het thema “ouderbetrokkenheid”.

Ook hiermee is bij het opstellen van de eindversie rekening gehouden.

Beoogd doel van de nota is dat alle kinderen in Capelle aan den IJssel gezond, veilig en met een stevige basis vanuit thuis, de school en de leefomgeving opgroeien. Ze maken gebruik van hun mogelijkheden en ze doen volop mee in de Capelse samenleving. Daarmee ontstaat een stevige basis voor hun groei naar volwassenheid.

Hiervoor geven de volgende doelen en speerpunten richting aan de activiteiten de komende jaren.

Doel 1. Capelse jeugdigen ontwikkelen hun talenten en hebben een positieve identiteit – Speerpunt 1.1. Talentontwikkeling – Speerpunt 1.2. Ontwikkeling van een positieve identiteit en burgerschap.

Doel 2. Capelse jeugdigen zijn in staat om alledaagse hobbels bij het opgroeien te nemen – Speerpunt 2.1. Seksueel gezond gedrag – Speerpunt 2.2. Sociaal-emotionele gezondheid – Speerpunt 2.3. Alcohol en roken.

Doel 3. Capelse ouders beschikken over voldoende opvoedvaardigheden, zijn en worden betrokken en doen mee – Speerpunt 3.1. Opvoedvaardigheden – Speerpunt 3.2. Ouderbetrokkenheid.

Doel 4. Capelse jeugdigen hebben invloed op wat hen aangaat – Speerpunt 4.1. Versterken van formele participatie – Speerpunt 4.2. Ideeën over opvoeden van ouders en kinderen zelf.

Doel 5. Capelse jeugdigen groeien op in een veilige en stimulerende omgeving – Speerpunt 5.1. Een veilige omgeving – Speerpunt 5.2. Een stimulerende omgeving.

D66 kan zich goed vinden in de gekozen doelen en speerpunten. Wel heeft de D66 fractie in de genoemde commissievergadering met nadruk gevraagd naar een evaluatie van deze nota na twee jaar, d.w.z. te verschijnen in het 1e kwartaal 2019. Deze evaluatie is door de portefeuillehouder toegezegd.

Ook zijn toezeggingen gedaan met betrekking tot de meetbaarheid van de resultaten (“meten is weten”) en een SMART-versie (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) van de nota.

De gevraagde gegevens zullen voor volgend najaar aan de leden van de commissie DE worden aangeboden.

Een evaluatie van de vorige nota komt niet meer aan de orde. De gegevens hiervan zijn verantwoord in de rapportages van de bij het jeugdbeleid betrokken organisaties en instellingen.

~Peter Geleijnse