Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juli 2016

Kansen voor alle kinderen

De gemeenteraad heeft de door het college van B en W gepresenteerde onderwijsnotitie met de titel ‘Leren voor het leven ‘ vastgesteld. Met deze notitie beoogt het college naast de doelstellingen verwoord in de gemeentelijke begroting en het jeugdbeleid, extra doelstellingen voor goed onderwijs van Capelse kinderen te hebben. Daarbij is onder andere gekeken naar het pedagogisch partnerschap van scholen en ouders, het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en uitval en talentontwikkeling. D66 Capelle vindt het een goede zaak dat deze notitie tot stand is gekomen.

De notitie past geheel in de visie van een leven lang leren en geeft vorm aan het uitgangspunt dat goed onderwijs de beste basis is voor iedereen.

De hoge ambities zijn helder geformuleerd. De doelstellingen zijn compleet: goede kwaliteit van het onderwijs, voor elk kind een passende leerplek, inzetten op talentontwikkeling en een veilige, gezonde en passende omgeving.

En dus al beginnen bij de jongste kinderen. Annelous van der Klauw, raadslid D66 zegt: “Het is uitstekend dat er al vroeg wordt ingezet op het geven van de goede basis voor alle kinderen door de stimulering van peuterspeelzalen en de Integrale Kind Centra.”

Het in een later stadium inzetten op het voorkomen dat kinderen die leerplichtig zijn thuis komen te zitten en kinderen die zonder startkwalificatie de school verlaten is een goede zaak.

Om kinderen optimaal voor te bereiden is het door de gemeente en de scholen organiseren van de succesvolle scholenmarkt een mooi instrument. Dit maakt de overgang voor kinderen van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs zo soepel mogelijk en laat kinderen de mogelijkheid beter de opleiding te kiezen die zij aan kunnen en die bij hun past.

Ook goed dat er aandacht is voor alle kinderen. Niet alleen extra aandacht voor diegenen die achter blijven, maar ook heel goed dat juist de kinderen die meer in hun mars hebben, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Juist alle kinderen krijgen hierdoor meer kansen.