Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juli 2016

Huisvesten statushouders in Capelle

De afgelopen weken is er in Capelle veel aandacht geweest voor het onderbrengen van statushouders op de Mient. D66 was en is voorstander van het uitwerken van het idee om een “werk woon & leer-startgebouw” te gaan realiseren in het pand Mient 22. Nadat deze optie met de omwonenden is gecommuniceerd en zij zich gingen roeren bleek echter dat een meerderheid van de raad zich steeds minder in dit plan kon vinden. Dit leidde ertoe dat de verantwoordelijk wethouder het plan terugnam. Hierdoor ontstond een nieuwe situatie.

D66 is van mening dat Capelle alles op alles moet zetten om de taakstelling van het Rijk voor het huisvesten van 168 statushouders in 2016 te realiseren.

De uitkomst van de uitgebreide behandeling van dit onderwerp bij de voorjaarsnota is samen te vatten in een aantal onderdelen. Kort komt het er op neer dat het plan om de Mient te ontwikkelen – om een bijdrage te leveren aan werken leren en mogelijk wonen voor statushouders – niet in zijn geheel van tafel is, maar dat mogelijke scenario’s uitgewerkt gaan worden door het college samen met omwonenden, ondernemers, kavelkopers en een raadswerkgroep. Ook Capelle-breed worden de kaders waarbinnen opvang van statushouders plaats kan vinden nog eens tegen het licht gehouden, en dan met name de alternatieve vormen van huisvesting. Uiteraard heeft het de voorkeur om waar dit mogelijk is de statushouders verspreid over Capelle onder te brengen. Er zal ook gewoon doorgegaan worden met huisvesting via het woningaanbod van Havensteder.

Bij dit alles leeft wel het besef dat er tempo gemaakt moet worden en goede oplossingen van het college een kans verdienen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zien uit naar de constructieve samenwerking met andere partijen, Capellenaren en het college om tot goede en verantwoorde oplossingen te komen voor geheel Capelle.