Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 juni 2016

Mientfabriek

De afgelopen weken is er in Capelle veel aandacht geweest voor het onderbrengen van statushouders op de Mient. Geïnteresseerden die op de Mient grond willen kopen om zelf een huis en/of bedrijfsgebouw  te gaan ontwikkelen, omwonenden en ook de pers besteedden terecht veel aandacht aan dit onderwerp.

Hierna volgt een korte uiteenzetting van de standpunten die D66 inneemt.

De fractie van D66 steunt het idee om een “werk woon & leer-startgebouw” te gaan realiseren in het pand Mient 22. Alle gemeenten krijgen van de Rijksoverheid de taak om een bepaald aantal statushouders op te vangen. Voor Capelle is de taakstelling in 2016 om 168 statushouders te huisvesten. D66 is van mening dat ook Capelle zijn verantwoordelijkheid hierin dient te nemen. Gezien de grotere aantallen wordt het steeds lastiger om mensen onder te brengen in reguliere (huur)woningen. Dit hangt onder meer samen met het onevenredige deel alleenstaanden dat instroomt. Zij moeten geplaatst worden in de goedkoopste sociale huurwoningen, zodat een veel grotere vraag naar die woningen ontstaat. Daarnaast komen steeds minder sociale huurwoningen vrij.

In dat licht bezien acht D66 het wenselijk naar creatieve oplossingen te zoeken, zoals nu met het voorstel voor de Mient .

D66 heeft altijd al aandacht gevraagd voor werken en leren voor asielzoekers en statushouders,  omdat dit de inburgering  en zelfstandigheid bespoedigt. In die zin is een locatie waar deze kansen geboden worden een goed idee. Uiteraard zijn er ook nog een aantal zaken die de aandacht verdienen om het tot een succes te maken. Te denken valt onder andere aan: de communicatie met betrokken partijen, het programma dat geboden wordt, de veiligheid en de (mix van) mensen die er komen te verblijven. Hierover blijven wij in gesprek met inwoners van Capelle en het college.