Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 april 2016

Welzijnswerk 2017 (vervolg)

In de nieuwsbrief van 15 februari 2016 is uitgebreid informatie opgenomen over het onderwerp welzijnswerk 2017. Deze informatie was gebaseerd op de door de kwartiermaker welzijnswerk uitgebrachte tussenrapportage en de procedurele en inhoudelijke behandeling hiervan. De informatie werd afgesloten met de aankondiging: wordt vervolgd. Hierbij dan ook de laatste stand van zaken.

Door de kwartiermaker is op uitgebreide wijze de eindrapportage Stichting Welzijnswerk 2017 uitgebracht, waarin ook het scenario Capsloc is meegenomen. De eindrapportage is tot stand gekomen n.a.v. de consultatie bij de tussenrapportage van de commissie Dienstverlening en Economie.

De kwartiermaker concludeert in zijn eindrapportage dat de oprichting van een gemeentelijke stichting voor het welzijnswerk vanaf 2017 daadwerkelijk kan bijdragen aan de doelstellingen die in de opdracht zijn weergegeven. Door het samenwerken van functies in  één organisatie voor welzijnswerk wordt versnippering tegengegaan en wordt de integrale aanpak versterkt. Om samenhang en ketenaanpak te bevorderen dienen partners binnen het sociaal domein af te stemmen hoe werkprocessen verder worden ontwikkeld. Onder andere  door informatiemanagement en het vastleggen van afspraken tussen partners. Ook zal er sprake moeten zijn van een dienstverleningsovereenkomst  met jaarlijkse prestatieafspraken en -indicatoren.

Door de kwartiermaker zijn vele aanbevelingen opgenomen, zoals m.b.t.:

  • De reikwijdte van de opdracht welzijnswerk (al eerder aan de orde geweest)
  • Het versterken van de sociaal teams (nieuw)
  • Het bestuur en de opdrachtverlening (nieuw)

Naast uitgebreid aandacht voor de communicatie is ook  aandacht besteed aan de financiële paragraaf. In de raambegroting is rekening gehouden met een bedrag van afgerond € 4.000.000,–. In de dekking hiervan is voorzien. Met uitzondering van bedragen voor algemeen maatschappelijk werk ten behoeve van de aanpak problematiek van verwarde personen (€ 150.000,–structureel) en de kosten voor het realiseren van de stichting ( € 200.000,– incidenteel) is in de kosten voorzien.

De eindrapportage heeft in het college van burgemeester en wethouders geleid tot het besluit van 15 maart 2016 de eindrapportage van de kwartiermaker in principe “all-in” vast te stellen en ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad c.q. commissie DE.Hierbij is ook nadrukkelijk besloten de nog niet gedekte financiële consequenties te behandelen bij de voorjaarsnota 2016.

In de commissie DE vergadering van 4 april 2016 heeft D66 aangegeven positief gestemd te zijn over de inhoud van de eindrapportage. Waardering en complimenten zijn uitgesproken voor de werkzaamheden van de kwartiermaker en de ambtelijke organisatie.De fractie heeft ingestemd met alle opgenomen aanbevelingen, die voldoende onderbouwd zijn.

Ten aanzien van de financiële paragraaf is een opmerking gemaakt over het duidelijke dekkingsverhaal. Met uitzondering van de kosten t.b.v. verwarde personen en de stichtingskosten van de stichting. Hiervoor zal de discussie bij de voorjaarsnota 2016 worden gevoerd. D66 kijkt daar met belangstelling naar uit. Ook is er een voorbehoud gemaakt t.a.v. Capsloc. Aangegeven is dat de fractie D66 met  grote belangstelling uitkijkt naar de toegezegde nadere informatie, ook voor wat betreft de financiële consequenties.

Positief heeft D66 zich uitgesproken over het feit dat we op deze wijze ook verlost zijn van langdurige en tijdrovende aanbestedingsprocedures en de continuïteit van de dienstverlening voor onze inwoners hiermee gewaarborgd is. Over de vraag naar de gedachte huisvestingssituatie van de stichting, bij voorkeur in de buurt van andere welzijnsvoorzieningen c.a., zullen we nog nader worden geïnformeerd.

Tot slot: door het college is inmiddels definitief besloten op het uitgebrachte advies.

Ook hier geldt weer: wordt vervolgd.