Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 april 2016

Capsloc

Capsloc is, zoals bekend mag worden verondersteld, de jongerenvoorziening van Capelle aan den IJssel. De ervaring leert dat met Capsloc altijd wel iets aan de hand is, dat Capsloc veelvuldig onderwerp van discussie is. Vanaf de ontstaansgeschiedenis tot aan de dag van vandaag. In deze nieuwsbrief zijn de meest recente ontwikkelingen aan de orde.

Op 27 oktober 2015 is door het college van B en W besloten het scenario uit te werken waarin het welzijnswerk met ingang van 1 januari 2017 wordt uitgevoerd door een gemeentelijke stichting. Uiteraard geschiedde dit na consultatie van de commissie Dienstverlening en Economie. Daarbij is het hoofd van de afdeling welzijn en educatie opdracht gegeven een voorstel uit te werken over de wijze waarop het stedelijk jongerencentrum Caplsloc vanaf 2017 kan worden gepositioneerd. De fractie D66 heeft toen ingestemd met dit voorstel. Via één van de vorige nieuwsbrieven heeft u hierover informatie ontvangen. Ook in deze nieuwsbrief zal over het welzijnswerk nog het één en ander aan de orde komen.

Maar nu eerst even terug naar Capsloc. In het coalitieakkoord 2014-2018 (voor Capelle: denken, durven, doen), maar zeker ook in het verkiezingsprogramma D66 voor Capelle 2014-2018 is nadrukkelijk opgenomen dat de exploitatie van Capsloc beter kan/moet. D66 heeft zich zelfs op het standpunt gesteld dat binnen twee jaar sprake moest zijn van een goed functionerend Capsloc, met duidelijke streefcijfers voor bezoek en deelname aan activiteiten. Als Capsloc geen succes zou worden, zou D66 de functie en exploitatie opnieuw willen bezien.

De huidige doelstelling van Capsloc is: Capsloc is een laagdrempelige stedelijke voorziening met naamsbekendheid voor Capelse jongeren van 12 – 24 jaar, bestemd voor ontmoeting en vrije tijd. Capsloc is een eigen vanzelfsprekende en veilig ervaren plek voor Capelse jongeren. Capsloc richt zich op ontmoeting, cultuur, muziek, educatie, creativiteit en belangenbehartiging die aansluiten op de denk- en leefwereld van jongeren. Door, voor en met jongeren worden voortdurend kleinschalige en frequent grootschalige evenementen/activiteiten georganiseerd. Daarnaast vervult Capsloc een functie als Cultuurpodium en richt zich op het vergroten van de commerciële functie. Kortom: Capsloc is “the place to be”. De laatste twee aspecten zijn pas onlangs toegevoegd.

Vooral op basis van dit uitgangspunt zijn 6 scenario’s onderzocht om de doelstelling, inclusief het vergroten van de commerciële functie, te bereiken.Uiteindelijk heeft dit geleid tot het advies om Capsloc alsnog onder te brengen bij de op te richten gemeentelijke stichting Welzijnswerk, met name ook vanwege het feit dat er een nauwe relatie is tussen Capsloc als jongerenvoorziening en de uitvoering van het algemeen jongerenwerk en de ondersteuning van vrijwilligers. Ook is rekening gehouden met aspecten als BTW-vereisten, een administratieve scheiding in gebruik van het pand en het aangaan van overeenkomsten met partijen die specifieke, voor Capsloc benodigde , expertise kunnen inbrengen.

Ook het op basis van dit advies genomen principebesluit van het college van B en W is ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad c.q. de commissie Dienstverlening en Economie.

De fractie D66 heeft tijdens de consultatieronde de volgende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt:

  • D66 kan zich grotendeels vinden in de in het advies opgenomen aangepaste doelstelling
  • De vraag is of bij commerciële verhuur de eigenlijke functie van Capsloc niet te veel onder druk komt te staan
  • Valt een optimaler functioneren bij een overgang van Capsloc naar een nieuwe stichting Welzijn te garanderen
  • Is een financieel voordeel te verwachten met betrekking tot de huidige beschikbaar gestelde en voor de komende jaren weer gereserveerde € 450.000,00, b.v. op basis van efficiency-effecten
  • In hoeverre is de doelgroep van deze voorziening betrokken bij het uitgebrachte advies

Uiteraard kon niet op alle vragen en opmerkingen, b.v. ook over verwachte exploitatie, bezoekersaantallen en bezettingsgraad e.d., afdoende antwoord worden gegeven. Daarom is uiteindelijk nadrukkelijk gevraagd naar een evaluatie van één  en ander, uiterlijk in januari 2018. Ook op korte termijn zal nog informatie worden verstrekt. Hiervoor is door de desbetreffende portefeuillehouder/wethouder een toezegging gedaan.

Uiteindelijk is door het college inmiddels definitief besloten Capsloc onder de brengen bij de Stichting Welzijn

D66 houdt de vinger aan de pols en zal u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.