Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2016

Welzijnswerk 2017

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het scenario uit te werken waarin het welzijnswerk, met uitzondering van Capsloc, met ingang van januari  2017 wordt uitgevoerd door een gemeentelijke stichting.

Aan een zogenaamde kwartiermaker welzijnswerk 2017 werd de opdracht gegeven om de consequenties van het oprichten van een dergelijke stichting in beeld te brengen.

Door de heer Paul Roessen, de kwartiermaker, is op basis van deze opdracht een tussenrapportage uitgebracht.

Hierbij diende te worden voortgebouwd op de huidige uitgangspunten, namelijk  het tegengaan van versnippering binnen het welzijnswerk, in samenhang met overige ontwikkelingen binnen het sociaal domein uitvoeren van het welzijnswerk en het integreren van een integrale wijkaanpak.

In de tussenrapportage is een overzicht gegeven van de activiteiten, taken en functies in het sociaal domein die een relatie met elkaar hebben  en in de huidige fase van ontwikkeling  efficiënt(er) en effectief kunnen worden samengebracht.

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het welzijnswerk door de gemeentelijke stichting binnen de bestaande budgetten zal worden uitgevoerd.

In de tussenrapportage heeft de kwartiermaker aanbevelingen gedaan met betrekking tot het Eropafteam en de Sociale Teams, de Buurtmoeders, Cliëntenondersteuning, Mantelzorgers en de verbinding tussen wijkvoorzieningen.

Ten aanzien van de individuele begeleiding van jongeren, activering en participatie en individuele maatwerkvoorzieningen werd aanbevolen nader onderzoek te doen.

Op 12 januari 2016 heeft het college van B en W besloten de tussenrapportage van de kwartiermaker vast te stellen. Daarbij zijn in principe ook de aanbevelingen overgenomen.

De tussenrapportage is in de vergadering van de Commissie Dienstverlening en Economie  van 26 januari 2016 besproken. D66 is tot op heden tevreden met de gekozen aanpak.

De eindrapportage zal, inclusief een begroting voor dit onderwerp en een plan van aanpak in februari 2016 geleverd worden en eind april 2016 voor definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan college van B en W, raadscommissie en gemeenteraad.

Dus: wordt vervolgd.

~Peter Geleijnse