Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2015

Van de wethouder

In deze “van de wethouder” de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuur, onderwijs en onderwijshuisvesting.

Cultuur

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat extra budget beschikbaar zal zijn voor nieuwe culturele initiatieven. Tijdens de eerste ronde spreekuren over de culturele initiatieven in 2016 zijn diverse mooie ideeën besproken. Met de indieners hebben we gekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn, en of er wellicht al andere soortgelijke initiatieven zijn. Sinds 18 december hebben we een stadsdichter, Miranda de Haan, die minimaal zes gedichten zal schrijven over typisch Capelse onderwerpen. Komend halfjaar gaan we aan de slag met een nieuw cultuur- en evenementenbeleid, waar u zeker nog meer van zult horen en ook uw inbreng zal kunnen hebben.

Onderwijs

Ook op onderwijsgebied zijn ontwikkelingen gaande. Komende maanden ga ik met de raad en het onderwijs in gesprek over de ambities voor de komende jaren. Half november is hier het startsein al voor gegeven tijdens een druk bezochte bijeenkomst met raadsleden en vrijwel alle schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bouwstenen geleverd voor de “Educatieve Agenda”. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en passend onderwijs zullen zeker onderwerpen zijn die hierin worden meegenomen.

Onderwijshuisvesting

Komend half jaar gaan wij de mogelijkheden rondom onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs onderzoeken. Veel van onze basisscholen zijn meer dan veertig jaar oud. Met de huidige onderwijshuisvestingregelgeving komt alleen nieuwbouw voor rekening van de gemeente. In specifieke gevallen ook constructiefouten. Maar verder komt al het onderhoud voor rekening van schoolbesturen.

Inmiddels hebben de schoolbesturen aangegeven dat deze verordening wat hun betreft geen toekomstbestendige variant is. De besturen geven op hoofdlijnen aan dat de problemen liggen in:

  • de relatief oude leeftijd van de schoolgebouwen;
  • de matige staat van onderhoud van veel gebouwen;
  • de gedateerde onderwijskundige staat van veel gebouwen.

De schoolbesturen zien hierbij graag een grote rol weggelegd voor de gemeente. Een grotere rol voor de gemeente betekent: investeren in schoolgebouwen. Met dit geld is in de begroting geen rekening gehouden. Mocht er een grotere rol komen voor de gemeente, dan zal de gemeenteraad hierover dan ook moeten besluiten. Ik heb gelukkig nauw contact met de schoolbesturen en inmiddels in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Namens de schoolbesturen is een werkgroep geformeerd. Door deze werkgroep is onder meer gesteld dat men behoefte heeft aan een Capelse ranglijst waar over een langere termijn in de tijd wordt uitgezet welke

scholen wanneer in aanmerking zouden kunnen komen voor nieuwbouw. De schoolbesturen wensen dit geformuleerd in te zien in een geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Primair onderwijs. Aan de schoolbesturen, maar ook aan de gemeenteraad via de Najaarsnota, is inmiddels toegezegd dat wij voor een dergelijke actualisatie van het SHP zullen zorgdragen.

~Josien van Cappelle