Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2015

Huisvesting en integratie statushouders

Het aantal vluchtelingen en asielzoekers dat naar Europa komt is het laatste half jaar sterk gestegen. Het is een humanitaire ramp waarvan de oorzaak en oplossing op geopolitieke schaal moeten worden gezocht. Voor D66 Capelle staat voorop dat iedereen zo goed mogelijk moet worden geholpen. De gemeente moet daarbij vooral doen wat de gemeente goed kan en wat binnen de gemeente goed kan. In de Capelse praktijk blijkt dat vooral een goede opvang van statushouders te zijn, de mensen die voor langere tijd in Nederland mogen blijven. Op 7 december is in de Capelse raad gesproken over de huisvesting en integratie van statushouders.

In eerdere discussies heeft de fractie van D66 aangegeven de discussie te willen voeren aan de hand van een plan van aanpak zodat mogelijkheden en gevolgen voor huisvesting en integratie duidelijk zijn. Op 1 december heeft het college een notitie naar de raad gestuurd met daarin een aantal keuzes waarin D66 zich kan vinden. Zo wordt vooral gekozen voor de opvang van statushouders, omdat in de asielzoekerscentra nog veel statushouders verblijven die wachten op huisvesting binnen gemeenten. Dit komt doordat niet alle gemeenten, zoals Capelle dat wel doet, de halfjaarlijkse opgave om een aantal statushouders te huisvesten uitvoeren. Dat beperkt de capaciteit om nieuwe asielzoekers op te vangen en hierdoor is voor deze groep noodopvang voor enkele maanden en/of crisisopvang voor enkele dagen nodig. De crisisopvang voor 72 uur is ook voor de fractie in hoge mate ongewenst. Eigenlijk moet voor andere oplossingen worden gezorgd. Het leidt tot een gesleep met kwetsbare mensen. Locaties in Capelle voor noodopvang gedurende enkele maanden zijn eerder samen met het COA onderzocht. Dat heeft niet tot resultaat geleid, omdat het COA grote locaties wilden. In het overleg van 7 december heeft de fractie het college wel gevraagd om eventuele nieuwe vragen van het COA naar noodopvang opnieuw te beoordelen.

Voor de huisvesting van statushouders wordt nu in aanvulling op het reguliere proces waarbij de woningen van Havensteder worden toegewezen, ook gezocht naar kleinschalige (kantoor)locaties die makkelijk omgebouwd kunnen worden naar woningen. Deze locaties moeten wel in de buurt liggen van voorzieningen en OV, zodat de statushouders zelfstandig aan het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen en de integratie van hen kan beginnen. Het is voor statushouders goed als zij daar snel mee beginnen en zich een zelfstandige plaats in de Capelse samenleving weten te verwerven. De taal leren en onderwijs zijn daarvoor van groot belang en ook dat is opgenomen in het plan van aanpak.

De fractie van D66 kan zich goed vinden in de nu voorgestelde plan van aanpak. Gaandeweg zullen wij in 2016 bezien wat nog meer nodig is om statushouders te huisvesten en te laten integreren. Het hele plan van aanpak voor de opvang en integratie van statushouders kunt u downloaden, ook is deze bij de commissievergadering als bijlage opgenomen, dit vindt u hier.

~Pieter Holkamp