Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2015

Huisvesten van vluchtelingen in Capelle

Een humanitaire ramp voltrekt zich net buiten en aan de randen van Europa. Met vele slachtoffers en vele mensen die weg willen van het geweld en een kans willen op een betere toekomst.

Oorzaken en oplossingen liggen vooral op het geopolitieke vlak waar we als Capelse raad niet veel aan kunnen doen. Dit is vooral een zaak van wereldmachten.

Over hoe de vluchtelingenstroom zijn weg zoekt binnen Europa hebben we als Capelse raad ook weinig invloed. Dat ligt in de handen van de EU en de lidstaten.

Als asielzoekers Nederland binnenkomen en daar hun aanvraag doen zijn in eerste instantie IND en COA aan zet om voor de eerste opvang te zorgen en te bepalen wie een vergunning krijgt en wie niet. Daar begint een rol voor de gemeente. Zoals in de afgelopen weken bij het zoekproces naar acute onderdakmogelijkheden voor asielzoekers. In overleg met het COA bleek daar tot nu toe geen rol voor de gemeente Capelle weggelegd. Maar dat kan veranderen en ook aan de gemeente Capelle kan gevraagd worden om tijdelijk, maximaal 72 uur, en op hele korte termijn een groep vluchtelingen onderdak te verlenen. Dit zal dan plaatsvinden onder regie van de Veiligheidsregio en verlopen volgens het rampenplan. Voor de fractie van D66 een taak voor Capelle die we uit humanitaire overwegingen horen uit te voeren.

Pas bij de laatste stap, het huisvesten van statushouders en zorgen dat zij daadwerkelijk integreren, ligt de echte taak van de gemeente. Op dit moment voert de gemeente de al bestaande opgave van het huisvesten van statushouders naar behoren uit. Er zijn gemeentes die dat veel slechter doen, met als gevolg dat de asielzoekerscentra voor een deel bevolkt worden door statushouders die daar niet meer horen. Met de toename van statushouders die nu wordt voorzien is de fractie van D66 van mening dat een eerlijke verdeling van de statushouders over alle Nederlandse gemeenten overeind moet blijven en dat het college aan de bekende Haagse bel moet trekken als dat niet meer gebeurt.

Enkele weken geleden was er een constructieve dialoog in de commissie BVM over asielzoekers en statushouders. Daarbij was er een brede consensus om het college een notitie, een plan van aanpak te laten schrijven voor de opvang. De verwachting is dat het aantal statushouders dat Capelle moet huisvesten verder op zal lopen. De fractie van D66 vond dat een verstandige aanpak. De discussie voeren aan de hand van een gedegen stuk, waarin ook de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van statushouders zijn opgenomen. In deze commissievergadering heeft D66 aangegeven dat draagvlak onder de bevolking een belangrijke factor is voor het succes van de opvang.

In de raadsvergadering van 28 september werden twee moties ingediend over vluchtelingen. Beide moties zijn doorverwezen naar de vergadering van de commissie BVM op 12 oktober. Rond beide moties leven nog vragen die beter eerst in de commissie besproken kunnen worden. De fractie van D66 was het daar mee eens. Met name rond de motie over het voorkomen van verdringing op de woningmarkt van gewone woningzoekenden door statushouders kleven een aantal vragen over de mogelijkheden om de motie uit te kunnen voeren. Ook is er meer nodig om tot een daadwerkelijke integratie van statushouders te komen. Verder is het voor D66 niet wenselijk om tot een wijziging van het Capelse huisvestingsbeleid alleen op basis van

prognoses van het aantal statushouders dat in Capelle huisvesting hoort te krijgen. Ook vindt de fractie dat de communicatie naar de inwoners van Capelle eerlijk en transparant hoort te zijn. Dat is een pijler onder het draagvlak voor de huisvesting van statushouders. D66 vindt dat ook Capelle daar haar verantwoordelijkheid voor haar deel hoort te nemen.

Aan de oorzaken van een toename van statushouders kunnen we niet zo veel doen. Hoe we als Capelle onze opgave voor de huisvesting van statushouders invullen wel. Vooral ook met oog voor de humanitaire kant en zorgen dat de statushouders die naar Capelle komen ook snel en goed integreren. Dat is goed voor de betrokkenen en de maatschappij.

– Pieter Holkamp